Құпиялылық саясат

  1. Банк Клиенттің банктік құпиясын құрайтын ақпаратқа үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруін болдырмау үшін шаралар қолдануға міндеттенеді. Бұндай сипаттағы кез келген ақпарат тек Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте ғана үшінші тұлғаларға беріледі.

  2. Құпиясөздерді, SMS кодтарын пайдалану қандай да бір құпия ақпараттың Клиенке берілуін немесе Банктің сақтауын білдірген жағдайда үшінші тұлғалардың бұндай ақпаратқа Клиенке берілгенге дейін кіру рұқсатын болдырмау үшін, сонымен қатар аталған ақпаратты сақтау кезінде Банк барлық қажетті және Банкке тәуелді ұйымдастыру және техникалық сипаттағы шараларды қолдануға міндеттенеді.

  3. Тараптар олардың осы Келісім бойынша алынған барлық ақпарат құпия болып табылатындығымен және оны алдын ала екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз қандай да бір жолмен үшінші тұлғаларға жариялауға болмайтындығымен келіседі.

  4. Тармақта белгіленген тыйым бұндай ақпаратты беру немесе жария ету оған Қазақстан Республикасының заңнамасымен тікелей өкілетті тұлғалардың және органдардың талаптарында ескерілген жағдайларға жүрмейді.